Algemene voorwaarden Damlaan Advocaten

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Damlaan Advocaten is een samenwerkingsverband van onder één gemeenschappelijke naam zelfstandig werkende advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst/opdracht die aan de betreffende advocaat van Damlaan Advocaten wordt verstrekt, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt pas tot stand, nadat Damlaan Advocaten deze heeft aanvaard. Bij de aanvaarding kan Damlaan Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan Damlaan Advocaten verbonden advocaten. De opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan de individuele deelnemer aan het samenwerkingsverband die deze opdracht ontvangt en aanvaardt.

2.2 Cliënt stemt ermee in dat Damlaan Advocaten de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door kantoor of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitgesloten.

2.3 Cliënt stemt ermee in dat Damlaan Advocaten digitaal met hem/haar en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert.

2.4 Damlaan Advocaten zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

 

Artikel 3. Declaratie

3.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst het honorarium, vermeerderd met 5% kantoorkosten, verschotten (waaronder griffierechten), kosten van derden (zoals deurwaarderskosten en kosten van in te schakelen deskundigen) en omzetbelasting verschuldigd.

3.2 Als het honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van Damlaan Advocaten bindend, tenzij cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.

3.3 Indien cliënt nalaat binnen een maand na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, dan staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.

3.4 Verrichte werkzaamheden kunnen, als de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekte over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. De werkzaamheden worden anders in beginsel maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht.

3.5 Als de overeenkomst wordt beëindigd voordat Damlaan Advocaten de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is cliënt, behoudens schriftelijke andersluidende afspraak, honorarium verschuldigd voor de door Damlaan Advocaten reeds verrichte werkzaamheden. Dit honorarium bestaat uit de door Damlaan Advocaten reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de advocaat die de werkzaamheden heeft verricht.

3.6 Als de overeenkomst wordt beëindigd voordat Damlaan Advocaten de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid en de beëindiging aan cliënt kan worden toegerekend, is cliënt ongeacht andersluidende afspraken naar keuze van Damlaan Advocaten verschuldigd het honorarium dan wel een bedrag gelijk aan de door Damlaan Advocaten reeds bestede uren maal het geldende uurtarief van de advocaat die de werkzaamheden heeft verricht.

3.7 Het onder 3.5 en 3.6 genoemde honorarium wordt vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting.

3.8 Damlaan Advocaten is steeds gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de (slot)declaratie in de desbetreffende overeenkomst.

3.9 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand (zogenaamde ‘toevoegingszaken’) geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komen. Dit betreffen de kosten van de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage alsmede de kosten van griffierecht, uittrekselkosten en kosten van derden, zoals deurwaarderskosten en kosten van deskundigen.
Indien namens cliënt een toevoeging wordt aangevraagd is Damlaan Advocaten gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de toevoeging is verleend en de cliënt de hierboven genoemde kosten van eigen bijdrage en bijkomende kosten heeft voldaan.
Bij afwijzing van de toevoegingsaanvraag wordt cliënt aangemerkt als een betalende cliënt zoals bedoeld in artikel 3.1.
Damlaan Advocaten kan schriftelijk met cliënt overeenkomen dat de opdracht niet op toevoegingsbasis wordt aanvaard, ondanks dat cliënt daarvoor op grond van zijn/haar inkomsten en vermogen wel in aanmerking zou kunnen komen.

3.10 Als de overeenkomst bestaat tussen Damlaan Advocaten en meerdere cliënten, zijn al deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de contractuele verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder deze bepaling en alle navolgende bepalingen.


Artikel 4. Betaling

4.1 Betaling van declaraties van Damlaan Advocaten dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is hij/zij aan Damlaan Advocaten een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente.

4.2 Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens Damlaan Advocaten gekweten indien hij/zij het verschuldigde heeft overgemaakt op een van de bank- of girorekeningen van de advocaat die de opdracht heeft uitgevoerd en de declaratie heeft verzonden.

4.3 De betaling door of ten behoeve van cliënt strekt ten eersten in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens cliënt anders vermeldt.

4.4 Cliënt is niet bevoegd het aan Damlaan Advocaten verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.

4.5 Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is Damlaan Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden voor cliënt terstond op te schorten of te staken, zonder dat Damlaan Advocaten daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

4.6 Indien Damlaan Advocaten tegen cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, dient cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Damlaan Advocaten in verband met de invordering heeft gemaakt aan Damlaan te vergoeden, conform het besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (“BIK besluit”).

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Damlaan Advocaten jegens cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

5.2 Bij het inschakelen van derden door Damlaan Advocaten zal Damlaan Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Damlaan Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden nimmer aansprakelijk.

5.3 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Damlaan Advocaten aansprakelijk is voor fouten van door Damlaan Advocaten ingeschakelde derden of voor het niet functioneren van door Damlaan Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken (geen uitgezonderd).

Artikel 6. Bewaartermijn dossierstukken

6.1 Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt, doch niet eerder dan nadat alle declaraties en eventuele bijkomende rente en kosten zijn voldaan. Het dossier wordt, behoudens originele gerechtelijke uitspraken, na ommekomst van een termijn van zes (6) maanden na beëindiging van de opdracht en afsluiting van het dossier, vernietigd. De dossierstukken worden wel gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak digitaal bewaard en staan tegen vergoeding van de werkelijk door Damlaan Advocaten te maken kosten, ter beschikking van cliënt.


Artikel 7. Klachtenbehandeling- en geschillenregeling

7.1 Damlaan Advocaten beschikt over een interne klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is kenbaar via de website van het kantoor www.damlaanadvocaten.nl

7.2 Damlaan Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit houdt in dat de cliënt klachten over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie kan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Klachten kunnen ook bij de Deken van het arrondissement Den Haag worden ingediend.


Artikel 8. Toepasselijk recht

8.1 Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en de advocaat is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Uitsluitend de rechtbank Den Haag is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat.