Privacy Verklaring Damlaan Advocaten

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is onderdeel van de Europese privacywet (GDPR). Deze verordening zorgt ervoor dat uw privacy en die van andere gebruikers maximaal gewaarborgd wordt. Bij Damlaan Advocaten is uw behandelend advocaat verantwoordelijk voor de uitvoering van AVG en voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Damlaan Advocaten staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met u communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens. In dat verband heeft Damlaan Advocaten de navolgende Privacy Verklaring opgesteld. Niets in deze Privacy Verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Damlaan Advocaten en enige bezoeker aan de website van Damlaan Advocaten.

Voor wie geldt deze Privacy Verklaring?

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Damlaan Advocaten persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

▪ cliënten van Damlaan Advocaten;

▪ potentiële cliënten van Damlaan Advocaten;

▪ personen die betrokken zijn bij een juridische procedure waarbij advocaten van Damlaan

Advocaten als advocaat optreedt;

▪ (medewerkers van) leveranciers;

▪ derden die met Damlaan Advocaten communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt Damlaan Advocaten?

Damlaan Advocaten verwerkt de volgende persoonsgegevens:

▪ contactgegevens en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de behandeling van een dossier;

▪ (persoons)gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster of andere openbare bronnen;

▪ overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten, wederpartijen en/of bij uw zaak betrokken instanties;

Waarom verwerkt Damlaan Advocaten uw persoonsgegevens?

Damlaan Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden zoals:

▪ het leveren van juridische diensten door onze advocaten voor onze cliënten;

▪ het onderhouden van contact en kunnen communiceren met (potentiële) cliënten;

▪ het in voorkomend geval kunnen aanvragen van gefinancierde rechtshulp bij de Raad voor Rechtsbijstand;

▪ het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Voor de beveiliging van uw gegevens neemt Damlaan Advocaten passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Damlaan Advocaten toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding. Damlaan Advocaten hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, verzoeken wij u om direct en rechtsreeks contact op te nemen met uw behandelend advocaat.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor Damlaan Advocaten noodzakelijk zijn om derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder volgt een, niet limitatief, overzicht:

▪ derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;

▪ derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

▪ externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden;

▪ doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden; Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Damlaan Advocaten is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Damlaan Advocaten en dus op verzoek en conform instructie van Damlaan Advocaten handelt, sluit Damlaan Advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Damlaan Advocaten baseert Damlaan Advocaten zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht.

Bewaartermijnen

Damlaan Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden of zolang Damlaan Advocaten dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt Damlaan Advocaten verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Damlaan Advocaten zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling

Bij Damlaan Advocaten hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw advocaat. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Damlaan Advocaten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Damlaan Advocaten behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Damlaan Advocaten dit onder uw aandacht brengen.